آخرین خبر/ ادامه عملیات سرکوب مردم معترض در آمریکا را ببینید.