جام نیوز/ تصاویریی از دستگیری یک مظنون را میبینید که در میان فشارهای چند پلیس روی کمرش پلیسی دیگر ماده ای مخصوص را به او تزریق میکند.