صدا و سیما/ آمریکا در حال سوختن در بحران کروناست و طرفداران ترامپ تظاهرات ضد ماسک برگزار میکنند.