صدا و سیما/ همزمان با گسترش تظاهرات مردمی در استان حسکه در اعتراض به حضور نظامی آمریکا, ساکنان این منطقه پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.