انتخاب/ گزارشی از جنجال در ترکیه بر سر یک مسجد را مشاهده می کنید.