آخرین خبر/ سیر اعتراضات در آمریکا دارد به شدت عمیق میشود.