تبیان/ گزارشی از سمی بودن آب توزیعی بین مردم یک شهر در آمریکا را میبینید که علت آن سهل انگاری در دسترسی ارزانتر به آب بود.