صدا و سیما/ مشارکت شهردار نیویورک در نقاشی عبارت "جان سیاهپوستان اهمیت دارد" مقابل برج ترامپ را می بینید.