تسنیم/ بیمارستان کرونایی طی ۴۰ روز در پاکستان ساخته شد.