آخرین خبر/ موزه ایاصوفیه بعد از 80 سال به مسجد تبدیل شد.