آخرین خبر/ انتقاد رسانه های آمریکایی از عملکرد دولت در کنترل کرونا را مشاهده می کنید.