صدا و سیما/ گزارشی از جاسوسی آژانس توسعه آمریکا در کشورهای درحال توسعه تحت پوشش فعالیتهای بشردوستانه را مشاهده می کنید.