آخرین خبر/ مجسمه یکی از معترضان جنبش ضد نژاد پرستی که جایگزین مجسمه «ادوارد کولستون» تاجر معروف برده در شهر بندری «بریستول» انگلیس شده بود به دستور شهردار این شهر پایین کشیده شد.