انتخاب/ شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی علت کنترل شدن کرونا در کانادا را بررسی کرد.