ايسنا/ مديرعامل موسسه خانه کتاب و ادبيات ايران درباره ميزان فروش کتاب در طرح «تابستانه کتاب ۹۹» گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشي از ۳۱ استان کشور کار خود را در طرح تابستانه کتاب ۹۹، با فروش ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب، به مبلغ ۱۹۵ ميليارد و ۳۷۰ ميليون و ۷۴۹هزار و ۸۳۲ ريال پايان دادند.

 ايوب دهقانکار، مديرعامل موسسه خانه کتاب و ادبيات ايران با پايان چهاردهمين طرح يارانه حمايتي از کتابفروشي‌ها با عنوان «تابستانه کتاب ۹۹» به بيان جزئيات فروش و ميزان يارانه مصرفي استان‌ها و کتابفروشي‌هاي عضو اين طرح پرداخت و گفت: ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۵ ميليارد و ۳۷۰ ميليون و ۷۴۹ هزار و ۸۳۲ ريال از سوي  ۱۲۶هزار و ۲۴ نفر خريداري شد.

دهقانکار با بيان اين‌که براي اجراي «تابستانه کتاب ۹۹»، ۳۵ ميليارد و ۹۱۷ ميليون ريال يارانه اختصاص پيدا کرد، گفت: اين ميزان يارانه، در مقايسه با طرح «بهارانه کتاب ۹۹» افزايش ۴۷درصدي داشته است. يارانه اختصاص‌يافته در استان تهران در اين دوره از طرح، ۶ ميليارد و ۱۶ ميليون ريال بوده که در مقايسه با طرح قبلي، ۴۸درصد افزايش پيدا کرده است. همچنين در اين دوره، ۲۹ ميليارد و ۹۰۱ ميليون ريال يارانه به ساير استان‌ها (به غير از تهران) اختصاص داده شده است.

مديرعامل موسسه خانه کتاب و ادبيات ايران با اشاره به يارانه مصرفي استان‌ها گفت: در «بهارانه کتاب ۹۹»، ۲۰ ميليارد و ۷۹۲ ميليون و ۳۰۶هزار و ۷۳۳ريال يارانه مصرف شده بود اما در تابستانه کتاب سال جاري اين ميزان يارانه با افزايش ۶۶درصدي به ۳۴ ميليارد و ۶۱۶ ميليون و ۳۲۱هزار و ۹۴۶ريال رسيد. همچنين، در «بهارانه کتاب ۹۹»، ۳ ميليارد و ۴۴۶ ميليون و ۸۲۸هزار و ۲۹۴ ريال يارانه در استان تهران مصرف شد اما اين رقم در تابستانه کتاب ۹۹، با افزايش ۶۵درصدي به ۵ميليارد و ۶۸۷ ميليون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ ريال رسيد. در «بهارانه کتاب ۹۹»، ساير استان‌ها توانستند ۱۷ميليارد و ۳۴۵ميليون و ۴۷۸هزار و ۴۳۹ريال يارانه مصرف کنند اما در اين دوره از طرح، با افزايش ۶۷درصدي يارانه مصرفي به ۲۸ ميليارد و ۹۲۸ ميليون و ۴۹۳هزار و ۶۶ ريال  در ساير استان‌ها رسيده است.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌هاي فروخته‌شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ در مقايسه با بهارانه کتاب ۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب فروخته شد که در مقايسه با تابستانه کتاب اين آمار با افزايش ۶۷درصدي به ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه رسيده است. در بهارانه کتاب ۴۶هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب در تهران فروش رفت اما اين ميزان در «تابستانه کتاب» با افزايش ۵۶درصدي در تهران به ۷۲هزار و ۶۱۴ نسخه کتاب رسيد. در «بهارانه کتاب» در ساير استان‌ها، ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب فروخته شد اما در «تابستانه کتاب ۹۹» اين رقم با افزايش ۶۹درصدي به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ نسخه کتاب رسيد.

او اظهار کرد: تعداد خريداران کتاب در تابستانه کتاب ۹۹، با ۱۶درصد افزايش نسبت به بهارانه کتاب ۹۹ از ۱۰۸هزار و ۲۵۸ خريدار به ۱۲۶هزار و ۲۴ خريدار رسيد. در «بهارانه کتاب»، ۱۷هزار و ۹۱۵ خريدار در تهران کتاب خريدند اما در «تابستانه کتاب» در تهران ۲۰هزار و ۸۵۵ نفر کتاب خريدند که ۱۶درصد افزايش را در تعداد خريداران کتاب شاهد هستيم. در «بهارانه» کتاب در ساير استان‌ها نيز ۹۰هزار و ۳۴۳ خريدار، کتاب خريدند اما در «تابستانه کتاب»، شاهد  مشارکت ۱۰۵هزار و ۱۶۹ خريدار بوديم.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌هاي فروخته‌شده در طرح «تابستانه کتاب ۹۹» و مقايسه آن با طرح «بهارانه کتاب ۹۹» اظهار کرد: در «بهارانه کتاب»، ۳۰۴هزار و ۲۴۹ نسخه کتاب به فروش رسيد که اين آمار در مقايسه با «تابستانه کتاب» ۹۹با افزايش ۶۷درصدي به ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه رسيده است. همچنين «بهارانه کتاب» در تهران توانست ۴۶هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب بفروشد اما در «تابستانه کتاب» با افزايش ۵۶درصدي به ۷۲هزار و ۶۱۴ نسخه رسيد. همچنين در «بهارانه کتاب» در ساير استان‌ها، کتابفروشي‌ها توانستند ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب بفروشند اما اين رقم در تابستانه ۹۹ با ۶۹درصد افزايش به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ نسخه رسيد.

او با اشاره به ميزان استقبال کتابفروشي‌ها در طرح «تابستانه کتاب۹۹»، گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشي از سراسر کشور، در «تابستانه کتاب» ۹۹ فعاليت داشتند که در مقايسه با طرح «بهارانه کتاب ۹۹»، افزايش ۱۶درصدي را تجربه کرده است. همچنين در اين دوره از تعداد کل کتابفروشي‌هاي عضو طرح، ۶۵۴ کتابفروشي در استان‌هايي به جز تهران قرار داشتند که در قياس با طرح «بهارانه کتاب»، ۱۷درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

مديرعامل موسسه خانه کتاب و ادبيات ايران بيان کرد: بين ۳۱ استان‌ شرکت‌کننده در طرح «تابستانه کتاب ۹۹»، استان تهران با  ۱۱۹ کتاب‌فروشي در صدر قرار دارد و پس از آن استان اصفهان با ۸۵  کتابفروشي و خراسان رضوي با ۷۷ کتابفروشي در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. همچنين قم با ۶۶ کتابفروشي، ‌کردستان با ۴۴ کتابفروشي و فارس با ۴۳کتابفروشي، آذربايجان شرقي با ۳۸ کتابفروشي، گيلان با ۲۶ کتابفروشي، مازندران با ۲۶ کتابفروشي  و کرمان با ۲۵ کتابفروشي به عنوان استان‌هاي داراي بيشترين کتابفروشي عضو طرح «تابستانه کتاب ۹۹» شناخته شدند.

دهقانکار با بيان اين‌که در اين طرح، استان تهران، با ۳۱ ميليارد و ۵۳۳ ميليون و ۵۷۷هزار و ۹۱۳ ريال فروش توانست بيشترين ميزان فروش کتاب را به خود اختصاص دهد، گفت: استان تهران توانست در اين دوره سهم ۱۶درصدي از کل فروش را از آن خود کند. دومين استاني که بيشترين مبلغ کل فروش را از آن خود کرد استان اصفهان است که با فروش ۲۴ ميليارد و ۳۵۸ ميليون و ۵۹۷هزار و ۲۱۸ ريال سهم ۱۲درصدي از فروش کتاب را به نام خود ثبت کرده است. همچنين خراسان رضوي با فروش ۱۹ميليارد و ۱۱ ميليون و ۱۲هزار و ۹۵ ريال در جايگاه سوم قرار گرفته است.

او ادامه داد: در اين طرح، استان تهران توانست با ۷۲هزار و ۴۱۷ نسخه کتاب و سهم ۱۴درصدي از کل فروش کتاب‌ها، در صدر پرفروش‌ترين استان بر اساس آمار تعداد کتاب‌هاي فروخته‌شده  قرار بگيرد و استان خراسان رضوي با فروش ۵۴هزار و ۳۳۵ نسخه کتاب و سهم ۱۱درصدي کل فروش، رتبه دوم پرفروش‌ترين استان‌ها براساس تعداد کتاب را به خود اختصاص داد. همچنين، استان اصفهان با فروش ۵۳ هزار و ۱۳۵ نسخه کتاب و سهم  ۱۰درصدي کل فروش، رتبه سوم طرح تابستانه کتاب ۹۹ در اين بخش را از آن خود کرد.

دهقانکار درباره استان‌هايي که بيشترين مصرف يارانه را در «تابستانه کتاب» داشتند، گفت: ۶ ميليارد و ۱۶ ميليون ريال يارانه به استان تهران تعلق گرفت که از اين ميزان ۵ ميليارد و ۶۸۷ ميليون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ ريال آن مصرف شد و به استان اصفهان، ۴ ميليارد و ۳۵۹ ميليون ريال يارانه اختصاص پيدا کرد که از اين مبلغ، اين استان در بازه زماني اجراي طرح، ۴ ميليارد و ۲۳۶ ميليون و ۲۸۸هزار و ۶۱۴ ريال آن را مصرف کرد. خراسان رضوي از ديگر استان‌هايي است که بيشترين مصرف يارانه را در طرح «تابستانه کتاب» به خود اختصاص داد. اين استان از ۳ ميليارد و ۵۸۴ ميليون ريال يارانه موفق شد ۳ ميليارد و ۴۰۶ ميليون و ۱۸۱هزار و ۷۱۴ ريال آن را مصرف کند.

مديرعامل موسسه خانه کتاب و ادبيات ايران ادامه داد: استان تهران با ۲۰هزار و ۸۵۵ خريدار کتاب توانست ۱۷درصد از کل خريداران کتاب را به نام خود ثبت کند. همچنين، ۱۳هزار و ۶۷۵ خريدار اصفهاني با مراجعه به کتابفروشي‌هاي عضو طرح «تابستانه کتاب» توانستند سهم ۱۱درصدي از کل خريداران کتاب را به اين استان اختصاص دهند. خراسان رضوي نيز با ۱۲هزار و ۶۱۲ خريدار کتاب و سهم ۱۰درصدي از کل خريداران در جايگاه سوم بيشترين خريدار کتاب در  طرح تابستانه کتاب ۹۹ قرار گرفت.

او درباره استقبال کتابفروشي‌هاي داراي فروش بيشتر در طرح «تابستانه کتاب ۹۹»  نيز گفت: کتابفروشي‌هاي کتاب فرازمند از رشت، پاتوق کتاب شيراز ، دنياي کتاب از قم، کلبه کتاب از جهرم، شهر کتاب مشهد، پاتوق کتاب اراک، کتاب شرق از اهواز، شهر کتاب اصفهان شعبه چهار باغ بالا، پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آبان از مشهد جزو ۱۰ کتابفروشي پرفروش اين دوره از طرح بودند.

طرح «تابستانه کتاب ۹۹» با شعار «کتاب بخوانيم، ايمن بمانيم» از ۱۸ تا ۳۰ مرداد در کتابفروشي‌هاي عضو اين طرح در سراسر کشور اجرا شد.

 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar