آخرين خبر/ نازي: تشنته؟ آب مي خواي؟
من: کاشکي که تشنه ام بود
نازي: گشنته؟ نون مي خواي؟
من: کاشکي که گشنه ام بود
نازي: په چته؟ دندونت درد مي کنه؟

من: سردمه
نازي: خب برو زير لحاف
من: صد لحافم کممه
نازي: آتيشو الو کنم؟
من: مي دوني چيه نازي؟

تو سينه ام قلبم داره يخ مي زنه
اون وقتش توي سرم
کوره روشن کرده اند
سردمه مثل آغاز حيات گل يخ
نازي: چه کنم؟ ها چه کنم؟

برگرفته از time_dialog

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar