آخرین خبر/خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود، یکی از امرای عرب مر او را صد دینار بخشیده تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندن.


گر تضرع کنی و گر فریاد                           دزد زر باز پس نخواهد داد


مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده. گفتم: مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت: بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته‌دلی باشد.


نباید بستن اندر چیز و کس دل             که دل برداشتن کاریست مشکل


گفتم: مناسب حال من است این چه گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودّت تا به جایی که قبلهٔ چشمم جمال او بودی و سود سرمایهٔ عمرم وصال او.


مگر ملائکه بر آسمان وگر نه بشر                           به حسن صورت او در زمی نخواهد بود
به دوستی که حرام است بعد از او صحبت                  که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود


ناگهی پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش بر آمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم وز جمله که بر فراق او گفتم:


کاش کآن روز که در پای تو شد خار اجل                             دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر
تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم                       این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر
آن که قرارش نگرفتی و خواب                                          تا گل و نسرین نفشاندی نخست
گردش گیتی گل رویش بریخت                                              خاربنان بر سر خاکش برست


بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس درنوردم و گرد مجالست نگردم.


سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج            صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار
دوش چون طاووس می‌نازیدم اندر باغ وصل                   دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar