آخرین خبر/ بابا لنگ دراز عزیزم؛
این شعر استیونسن به نظرتان جالب نیست:
«آنقدر دنیا پر از چیزهای جورواجور است که مطمیٔنم همه ی ما باید همچون پادشاهان خوشبخت باشیم.»
میدانید، این حرفش واقعاً درست است.
اگر به هر چه نصیبتان شود خوش باشید دنیا پر از شادی است و به همه هم می رسد.

بابا لنگ دراز 

جین وبستر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar