آخرین خبر/خانم از پشت میزش بلند شد، کمی نزدیک تر آمد و گفت؛ شنیدم که به آن جوان روس گفتی درد را مردانه تحمل می کند. خواستم بپرسم مگر زن ها درد را چگونه تحمل می کنند؟!
حسن از بابت اینکه خانم این جمله او را شنیده تمام تنش عرق کرد، این اصطلاحی بود که همیشه مردها به کار می بردند اما استفاده این جمله در برابر عظمت خانم او را شرمنده کرد. پس از کمی این پا و آن پا کردن جواب داد: چون مردها بابت جنگ، بیشتر مورد ضرب و شتم، زخم و جراحت قرار می گیرند طاقتشان از خانم ها بالا تر است، برای همین چنین جمله ای بین مردها رواج دارد.
خانم سری تکان داد و ضمن تاملی کوتاه به سخنان حسن به آرامی به پشت میز برگشت و گفت: امشب که به خانه رفتی با خواهرت صحبت کن. می دانم که سه فرزند دارد، درست است؟
حسن گفت: بله خانم، یک پسر و دو دختر.
خانم ادامه داد: بسیار خوب، با او از درد بدترین زخمی که خورده ای بگو سپس بگذار او هم از درد سه مرتبه به دنیا آمدن خواهرزاده هایت بگوید. کمی سبک سنگین کن، آنوقت می فهمی که دردی را که زنها تحمل می کنند مردها در تمام دوران عمرشان تجربه نمی کنند.


بلور دخت ایرانی
مهیار رساطلب

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar