آخرین خبر/ ملا دلباخته دختر کدخدا شده بود.
اواز هرفرصتی برای ابراز عشقش استفاده می کرد.
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
(اخوان ثالث)
روزی از جانب عموی ملا نامه ای رسید که وضع اورا ناگوار توصیف می کرد.
پدر ملا وی را برای پرستاری ومراقبت از برادرش به محل زندگی او در شهری دور فرستاد.
ملای عاشق پیشه ، برای اثبات دلدادگی اش و اینکه هرگز او را فراموش نخواهد کرد به دختر کدخدا قول داد هر روز برایش نامه بنویسد.
از آن به بعد هروز یک نامه رسان در خانه کدخدا را دق الباب میکرد. 
دختر کدخدا نیز برای دریافت نامه خود را شتابان به در منزل می رساند.
.
به نظر شما این داستان چه فرجامی داشت؟
آیا ملا به وصال یار رسید؟
بله ..بالاخره نامه نگاری روزانه اثر خود را گذاشت و دختر کدخدا ازدواج کرد.
اما نه با ملا ....
بلکه با نامه رسانی که هر روز می دیدش.
نکته:
آنچه بینی دلت همان خواهد (هاتف اصفهانی)
مهم"دوست داشتن" است .
بر این اساس ما جذب و علاقمند کسانی می شویم که درمجاورت و نزدیکی ما قرار دارند و با آنها آشنا ییم . 
کسانی را که بیشتر میبینیم بر افراد ناآشنا وغریبه ترجیح می دهیم.
به خوشبختی لبخند بزنید تا خوشبختی به شما لبخند بزند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar