خبرگزاري کتاب ايران/آينه؛ هشـت داسـتان کوتـاه عاشورايي با محوريت يـک شـخصيت تاريخـي در مواجهـه بـا قيـام امـام حسـين(ع) توسط انتشارات شهيد کاظمي منتشر شد.
 
به نقل از انتشارات شهيد کاظمي ـ آينه؛ هشـت داسـتان کوتـاه عاشورايي با محوريت يـک شـخصيت تاريخـي در مواجهـه بـا قيـام امـام حسـين(ع) توسط انتشارات شهيد کاظمي منتشر شد.

قيــام امــام حســين(ع) و حادثــه کربـلـا در ميــان وقايــع تاريــخ اسـلـام از اهميتــي متمايــز برخــوردار اســت و نقطــه عطفــي بي‌ماننــد محســوب مي‌شــود. بســترهاي تاريخــي ايــن قيــام، حــوادث روز عاشــورا و وقايــع پــس از آن هنــوز ابعــاد ناگفتــه و ناشـناخته‌ي بسـياري دارد کـه در لحظـه‌لحظـه‌ي آن آموزه‌هـا و تجربيـات ارزشـمندي نهفتـه اسـت. از ايـن رو يکـي از دغدغه‌هـاي جـدي مـا يافتـن و پرداختـن ايـن نـکات آموزنـده و ارائـه آنهـا در قالـب آثـار هنـري فاخـر اسـت.

کتـاب «آينـه»دربرگيرنـده‌ي هشـت داسـتان کوتـاه اسـت کـه در هـر کـدام، يـک شـخصيت تاريخـي در مواجهـه بـا قيـام امـام حسـين(ع) معرفـي شـده اسـت. اسـاس ماجــرا در هــر داســتان- کــه برگرفتــه از روايــات معتبــر تاريخي‌ســت- در پــي آن اسـت نشـان دهـد تصميـم هـر يـک از ايـن شـخصيت‌ها در مواجـهه بـا قيـام امـام حســين(ع) منفــرد و منقطــع از گذشته‌شــان نيســت و ريشــه‌هاي انتخــاب هــريــک را بايـد در گذشـته‌اش جسـتجو نمـود. عاشـورا معرکـه‌ي آزمايـش بـزرگ الهي‌ اسـت و تنهـا کسـاني از ايـن امتحـان سـربلند عبـور مي‌کننـد کـه پيـش از آن خـود را بـراي چنيـن روزي آمـاده کـرده باشـند. برخـي بـا بصيـرت، مشـتاقانه بـه سـوي کاروان امـام(ع) مي‌شـتابند. برخـي ديگـر مي‌داننــد ســعادت ابــدي در گــرو يــاري فرزنــد پيامبــر(ص) اســت؛ امــا ترديدهــا و تعلقــات، مانــع همراهــي آنهاســت. برخــي ديگــر مي‌داننــد حــق در کــدام ســوي ماجـرا آرميـده اسـت؛ امـا جـرأت يـاري حقـي را کـه ظاهـراً پيـروز نخواهـد شـد ندارند و از مواجهــه بــا امــام حســين(ع) فــرار مي‌کننــد تــا بهانــه‌اي داشــته باشــند. برخــي ديگـر نيـز مي‌داننـد نبايـد دستشـان بـه خـون فرزنـد رسـول خـدا(ص) آلـوده شـود؛ امـا تقديـر، ايشـان را در سـپاه عمـر سـعد بـه دام مي‌کشـد!

آينه؛ هشـت داسـتان کوتـاه عاشورايي با محوريت قيـام امـام حسـين(ع) به قلم نويسندگان ارزشي کشور؛ منيژه آرمين، شيرين اسحاقي، ابراهيم حسن بيگي، اکبر صحرايي، سهيلا عبدالحسيني، بيژن کيا و علي‌اکبر والايي در قطع رقعي و 124 صفحه وبا همکاري موسسه خاکريز انديشه توسط انتشارات شهيد کاظمي منتشر شد.

علاقه‌مندان جهت تهيه کتاب مي‌توانند از طريق سايت انتشارات شهيد کاظمي(https://nashreshahidkazemi.ir/)، من و کتاب (manvaketab.ir)  و يا از طريق ارسال نام کتاب به سامانه پيام کوتاه 3000141441 کتاب را با تخفيف دريافت نماييد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar