آخرین خبر/آیا به آزادی اراده عقیده دارید؟
من که دارم بی چون و چرا.
من با فیلسوفانی که فکر میکنند اعمال ما جبری است و از عواملی غیر ارادی ناشی میشود، مخالفم و این عقیده را غیر اخلاقی میدانم. 
اگر این را قبول داشته باشیم، نباید کسی را به خاطر کارهایش سرزنش کنیم.
اگر آدم به قضا و قدر معتقد باشد، باید دست روی دست بگذارد و بگوید: "خواست خدا هرچه باشد، همان می شود." و آنقدر سر جایش بنشیند تا بمیرد. من به آزادی اراده و همت برای رسیدن به خواسته هایم اعتقاد کامل دارم.
این اعتقاد کوه را جابه جا میکند...
 
بابا لنگ دراز
جین وبستر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar