آخرین خبر/ هرچه کُنی بکُن مکُن ترک من ای نگار من
هر چه بَری ببَر مبَر سنگدلی به کار من
 
هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر
هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من
 
هر چه کِشی بکِش مکِش باده به بزم مدعی
هر چه خوری بخور مخور خون دل فگار من
 
هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم
هر چه نهی بنه منه پای به رهگذار من
 
هر چه کُشی بکُش مکُش صید حرم که نیست خوش
هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من
 
هر چه بُری ببُر مبُر رشته الفت مرا
هر چه کَنی بکَن مکَن خانه اختیار من
 
هر چه روی برو مرو راه خلاف دوستی
هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من
 

شوریده شیرازی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar