آخرین خبر/آخر سر فقط وسایلت از تو می مانند. 
شاید برای همین من هرگز نتوانسته ام چیزی را دور بریزم. 
شاید به این خاطر جهان را تلنبار میکردم: 
در این امید که وقتی مُردم، جمع تمام چیزهایم نشانه زندگی بزرگتری از آنچه داشتم باشد.

تاریخ عشق 
نیکول کراوس

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar