آخرین خبر/ یکى از مریدان نزد پیر مرشد خود آمد و گفت: چه کنم که از دست مردم در رنج مى باشم. آنها زیاد نزد من مى آیند و وقت عزیز مرا مى گیرند. پیر مرشد به او گفت: به این دستور عمل کن تا از دور تو پراکنده گردند و آن اینکه به فقیران آنها قرض بده و از ثروتمندان آنها چیزى را بخواه. در این صورت فقیران بر اثر نداشتن پول براى اداى قرض و ثروتمندان از ترس پول دادن، نزد تو نیایند و اطرافت خلوت گردد.

🔸گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود
🔹کافر از بیم توقع برود تا در چین (۱)

۱_ مفهوم شعر: اگر فقیر جلودار سپاه مسلمانان شود، دشمن از ترس چشم داشت او تا دروازه کشور چین، فرار می کند

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar