آخرین خبر/ از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بی زاریم
نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم

آوار پریشانی ست رو سوی چه بگریزیم؟!
هنگامه ی حیرانی ست خود را به که بسپاریم؟

تشویش هزار “آیا” وسواس هزار “اما”
کوریم و نمی بینیم ور نه همه بیماریم

دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته ست
امروز که صف در صف خشکیده و بی باریم

دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را
تیغیم و نمی بریم ابریم و نمی باریم

ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب
گفتند که بیداریم گفتیم که بیداریم

من راه تو را بسته تو راه مرا بسته
امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم !

 
شعر : حسین منزوی


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar