آخرین خبر/ یه همکار داشتم سر ماه که حقوق میگرفت تا 15 روز ماه سیگار برگ میکشید، بهترین غذای رستوران رو میخورداما نیمی از ماه رو غذای ساده از خونه  می آورد. 
موقعی که از اونجا منتقل شدم، کنارش نشستم و گفتم:" تا کی به این وضع ادامه میدی؟"
باتعجب گفت:" کدوم وضع"
گفتم:" زندگی نیمی اشرافی و نیمی گدایی"
به چشمام خیره شد وگفت: "تاحالا سیگار برگ کشیدی؟گفتم:" نه!"
گفت: "تا حالا تاکسی دربست رفتی؟ "گفتم :"نه!"

گفت:" تا حالا به یک کنسرت عالی رفته ای؟
 گفتم: "نه!"
گفت: "تاحالا غذای فرانسوی خورده ای؟"گفتم :"نه!"
گفت: "تاحالا تمام پولتو برای کسی که دوستش داری هدیه خریدی تاخوشحالش کنی؟" گفتم :"نه!"
گفت: "اصلا عاشق بوده ای؟" گفتم :"نه!"
گفت: "تاحالا یک هفته از شهر بیرون رفته ای؟" گفتم:" نه!"
گفت:" اصلا زندگی کرده ای؟" با درماندگی گفتم:" اره...نه...نمی دونم...!!"
همین طور نگاهم میکرد نگاهی تحقیر آمیز...!!
اما حالا که نگاهش می کردم برایم جذاب بود...
موقع خداحافظی تکه کیک خامه ای در دست داشت تعارفم کرد و یه جمله بهم گفت که مسیر زندگیم را عوض کرد،اوپرسید: "می دونی تا کی زنده ای؟" گفتم:" نه!"گفت:" پس سعی کن دست کم نیمی از ماه را زندگی کنی..."

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar