آخرین خبر/نابینائی در شب تاریک 
چراغی در دست و
سبوئی بر دوش در راهی می‌رفت. 
فضولی به وی رسید و گفت :
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست 
و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، 

این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت: 
این چراغ نه از بهر خود است، 
از برای چون تو کوردلان بی خرد است،
تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند...

  به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar