عصر خودرو/ سال آینده تعداد معدودتری از خودروها، جوایز بالاترین ایمنی و ایمنی پلاس را به دست خواهند آورد.
مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آمریکا برای سال 2020، معیارهای اندازه گیری ایمنی خودرو را به روز رسانی کرد. معنی به روز رسانی هم سخت گیرانه تر شدن این معیارها است.

مهمترین جایزه این مؤسسه، بالاترین ایمنی منتخب پلاس Top Safety Pick Plus است. وقتی هنوز معیارها تغییر نکرده بود، اگر خودرویی برای همه تست تصادف ها، بالاترین امتیاز را می گرفت به این جایزه می رسید و این تست ها تصادف از سمت سرنشین جلو، با همپوشانی تست برخورد از رو به رو را نیز شامل می شد. در به روزرسانی معیارهای سال 2020، کماکان خودروها باید در تمامی این تست ها خوب یا قابل قبول باشند و از این جهت برای کسب جایزه بالاترین ایمنی پلاس تغییری ایجاد نشده است. برای کسب جوایز ایمنی پلاس نیاز به یک توانایی جدید است و آن فناوری تشخیص پیاده و اجتناب از برخورد است.

برای جوایز بالاترین ایمنی منتخب (بدون پلاس)، دیگر یک خودرو به صرف کسب امتیاز قابل قبول در تست برخورد سمت سرنشین جلو، نمی تواند این جایزه را تصاحب کند. حالا بر اساس معیار جدید باید امتیازات در تمامی 6 تست تصادف خوب باشد و تقریباً این جوایز به ایمنی پلاس نزدیک شده و الزامات به دست آوردن این جوایز سخت گیرانه تر شده است.

از این رو برای به دست آوردن جایزه ایمنی پلاس، مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه، یک مورد را اضافه کرده است: از حالا به بعد خودروها نه تنها باید به فناوری اجتناب از برخورد از رو به رو در طبقه بندی خودرو با خودرو مجهز باشند بلکه این الزام در طبقه بندی برخورد از رو به رو با پیاده هم اضافه شده است. در معیار فعلی فقط فناوری اجتناب از برخورد از رو به رو برای خودرو با خودرو الزامی بود. اکنون خودروها باید به هر دو فناوری مجهز باشند و امتیاز پیشرفته یا بالا کسب کنند. به بیان دیگر کار برای خودروسازان سخت تر شده است. مخصوصاً که واقعیت ها و تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که در فناوری های «تشخیص پیاده» و اجتناب از برخورد با پیاده، بیشتر در حد تبلیغات پرهیاهو بوده و به ندرت انتظار واقعی را برآورده کرده است.

و سرانجام، سخت ترین بخش روزآمد شده معیارهای جوایز ایمنی خودرو این است که یک خودرو باید امتیاز خوب یا قابل قبول در بخش چراغ های جلو داشته باشد و چراغ های جلو باید جزو تجهیزات استاندارد خودرو باشد.

در حال حاضر این امکان فقط در خودروهایی مشاهده می شود که تزئینات و امکانات بسیار گران قیمتی را در خودرو به کار گرفته اند و به قول معروف، خودروسازان یک شبه نمی توانند چنین استانداردی را به دست آورند.
دیوید زوبی محقق ارشد مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه می گوید: «یک چراغ جلوی قابل قبول حداقل معیاری است که یک خودروساز در خط تولید خود رعایت کند.»

این معیار برای کسب جایزه ایمنی بدون پلاس اختیاری است.
حالا با سخت گیرانه تر شدن این معیارها تعداد کمتری از خودروسازان جوایز ایمنی خودرو را به خانه خواهند برد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید