آخرین خبر/ سمانه پاکدل و همسرش هادی کاظمی در دومین سالگرد ازدواجشان.