آخرین خبر/ نیلوفر پارسا با انتشار این عکس نوشت: نیمرخهاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید