آخرین خبر/ مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت: گاهی دل میخواهد وزبان میخواهد ونگاه هم.
Poto: sepahvand