آخرین خبر/ مانی رهنما با انتشار این عکس نوشت: رفقای جان ارادت