آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: احساس میکنم که توی زندگی هیچ چیز یاد نگرفتم جز یک چیز...
دوام الحال من المحال...
یعنی هیچ حالی دایٔمی نیست...