آخرین خبر/ امیر عابدزاده با انتشار این عکس نوشت: خدای عزیزم، بنده طرفدار پر و پا قرص کارات هستم. شُکرگزارتم.