آخرین خبر/ رضا صادقی ویدئویی از همخوانی با دخترش به اشتراک گذاشت:


کوچولو تر بود که دوست داشت باهام بخونه ، بابت خوندن همین بچه هم کلی جواب پس دادم بماند .....
.
از این حرفا گذشته ، ما هممون درد مشترک هستیم ...
پس ماسک میزنیم بخاطر هم .
.
جدی بگیرید ، چون هیچکس سر جون و اینده ما جدی نیست ...