آخرین خبر/ سردار آزمون با انتشار این عکس نوشت: مووووود قهرمان طوری.