آخرین خبر/ سروش صحت با انتشار این عکس نوشت: این عکس را از صفحه خشایار برداشتم. عکسی از بیشتر از چهل سال پیش. اصفهان، خیابان فردوسی، کوچه خواجه نصیر
همه ما گاه و بیگاه در جستجوی زمان های گم شده و روزگار سپری شده مان نیستیم؟