آخرین خبر/ سید بشیر حسینی با انتشار این ویدئو نوشت: اگه توی مسابقه و برای رعایتِ عدالت قوانینی هست، توی زندگی، عشق و خدمت و شاد کردنِ دلِ مَردُم، زنگ طلایی داره.
دَمِ #عموقدرت و همه‌ی اونایی که توی این روزهای سخت، سعی می‌کنن حالِ مردم بهتر
بشه، گرم.