عکاس خونه/ ارسالی از حسن قربانی میگه 🌹🌹🌹 آدمو خر بوس کنه 🌹🌹🌹 ولی 🌹🌹🌹 بوس خر نکنه 🌹🌹🌹 مگه نه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."