زندگي ايده آل/ هدف از اين مقاله ارائه نکاتي در رابطه با ژست هاي عکاسي براي عکاس هاي تازه کار است و شما را با چند نمونه از ژست هاي عکاسي مناسب خانم ها آشنا مي کند. به دنبال اين مقاله نکاتي هم در رابطه با ژست هاي عکاسي براي آقايان، بچه ها و عکس هاي خانوادگي هم خواهيم آورد. اگر اولين بار است که از شخصي عکاسي مي کنيد ممکن است کمي عصبي شويد اما استفاده از نکات زير اعتماد به نفس بيشتري هنگام عکاسي خواهيد داشت. اولين کاري که هنگام عکاسي بايد انجام دهيد اين است که در فرد مورد نظر احساس آرامش ايجاد کنيد. اگر او تا به حال مدل عکاسي نشده باشد کمي عصبي و ناآرام به نظر مي رسد. قبل از شروع عکاسي کمي با او گپ بزنيد تا با شما احساس راحتي داشته باشد. عکس صورت عکس صورت (از شانه ها به بالا) بهترين فرم عکاسي براي شروع هستند. نحوه گرفتن اين عکس ها بسيار مهم است بنابراين بايد با صبر و حوصله عکاسي کنيد و از او چند نمونه عکس بگيريد تا به ژست دلخواهتان برسيد. عکس صورت (از شانه ها به بالا) بهترين فرم عکاسي براي شروع هستند از فرد بخواهيد شانه ها را به سمت دوربين قرار داده و صورتش را هم سمت شما برگرداند. او مي داند که کدام سمت صورتش در عکس بهتر ديده مي شود بنابراين بهتر است مطابق ميل او رفتار کنيد. از فرد بخواهيد شانه ها را به سمت دوربين قرار داده و صورتش را هم سمت شما برگرداند مي توانيد در اين ژست عکاسي عکس کلوزآپ بگيريد. عکس از نيم تنه يا تمام قد چند قدم عقب تر برويد و دوربين را از حالت زوم دربياوريد تا دامنه وسيع تري را در عکس جاي دهيد. از او بخواهيد در حالت دست به سينه بايستد يا دست هايش را داخل جيب قرار دهد يا دست به کمر بايستد. هم با لبخند عکس بگيريد و هم بدون لبخند. گاهي اوقات يک عکس جدي و بدون لبخند قوي تر است و بيشتر باب ميل سوژه مورد نظر خواهد بود. دوربين را از حالت زوم دربياوريد تا دامنه وسيع تري را در عکس جاي دهيد از او بخواهيد دست را روي کمر قرار دهد. دست را روي کمر قرار دهيد ژست دست به سينه يکي از ژست هاي ساده و ابتدايي است که معمولا همه جا کاربرد دارد. ژست دست به سينه همه جا کاربرد دارد يک ژست کاملا راحت و غير رسمي. گرفتن عکس هاي رسمي, روش هاي ژست گرفتن براي عکاسي اين ژست کاملا راحت و غير رسمي است ژست عکاسي در حالت نشسته همانطور که مي دانيد از ژست هاي نشسته روي زمين عکس هاي بسيار خوبي به دست مي آيد. در اين ژست بايد با موقعيت دست ها و پاها بازي کنيد. در ژست هاي نشسته بايد با موقعيت دست ها و پاها بازي کنيد در ژست نشسته روي زمين از فرد بخواهيد دست ها را در موقعيت هاي متفاوت قرار دهد. در ژست نشسته روي زمين دست ها را در موقعيت هاي متفاوت قرار دهيد دست را دور صورت قرار دهيد اگر فرد مورد نظر روي صندلي نشسته است از او بخواهيد مانند تصوير زير به سمت جلو خم شود و يکي از دست ها را زير چانه قرار دهد. اگر روي صندلي نشسته ايد به سمت جلو خم شويد و يکي از دست ها را زير چانه قرار دهيد ژست نشسته روي صندلي اين ژست عکاسي کاملا طبيعي است که فرد مورد نظر يک فنجان چاي يا قهوه در دست گرفته است. يک عکاس خوب با عکاسي از اين لحظات در واقع مفهوم بزرگتري را به تصوير کشيده و داستاني را بيان مي کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد