بيتوته/ داشتن توقع به خودي خود مشکلي ندارد. هنگامي که ما وارد چرخه آسيب ديده مي شويم که اين توقعات نابه جا و غيرمنطقي باشند. توقعات نابه جايي که سبب مي شود از زندگي راضي نباشيم و دايم در انتظار باشيم توهمات ذهني ما به وقوع بپيوندد. اين توقعات در مقوله ازدواج بيشتر خودش را نشان مي دهد. هرکسي از ازدواج انتظاراتي دارد و با توقعات خاص خودش وارد زندگي مشترک مي شود. برآورده نشدن توقعات نادرست به علت ايجاد حس استرس، ناراحتي و يأس ميتواند به پايه هاي زندگي مشترک لطمه بزند و باعث برقراري خشم در ارتباط زن و شوهري شود. توقعات بي مورد و غيرمنطقي از عوامل مخرب رابطه زناشويي هستند. در بسياري از موارد زوج ها توقعات نابجايي در مورد ازدواج و همسر آينده دارند که اين شادکامي آنها را به خطر مي اندازد. همسراني که از همديگر توقعات نابه جا دارند شانس داشتن يک زندگي زناشويي سالم را از دست ميدهند و مشکلات زيادي در زندگيشان بوجود مي آيد. چنانچه افکار واقعي را جايگزين توقعات غير واقعي شود زندگي با ارامش بيشتري را جوانان تجربه خواهند کرد.انتظارات زوجين بايد واقع بينانه بوده و زوجين باتوجه به استعدادها و قابليت هايي که دارند توقعات نابه جا را کنار بگذارند. توقع صحيح از همسر - توقعي و انتظاري است که هم همسرمان قادر به انجام آن باشد و هم به لحاظ منطقي و عقلي درست باشد. -اين که به عنوان مثال توقع داشته باشيم که همسرمان وقت هاي بيشتري در کنار ما باشد. - هفته اي يکبار باهم بيرون برويم. - در وقت هاي بي کاري اش در کارهاي خانه به ما کمک کند. - چنانچه مشکلي پيش آمد آن را در خلوت و با اخلاق خوب مطرح نمايد و از داد و بيداد جلوگيري کند. چطور توقعات درست را تشخيص دهيم؟ - امکان پذير باشد و توانايي براوردن آن توقع يا خواسته در همسرمان باشد. - خواسته بايد مربوط به زمان حال و آينده باشد. خواسته يا توقع مربوط به قبل، نامعقول است. - خودتان را براي انجام آن خواسته در جايگاه همسرتان بگذاريد و قضاوت کنيد که آيا آن خواسته درست است يا نه. - با خود بيانديشيد که آن توقع چه تغيير مثبتي در زندگي شما ايجاد مي کند. توقعات بي مورد از همسر نکته مهم در رسيدن به ازدواج موفق، درک توقعات و انتظارات پيش از دست يازيدن به امر ازدواج و در طول زندگي مشترک است. بنابراين جاي شک نيست که اگر انتخاب صحيحي داشته باشيم سلامت روحي و جسمي زوجين توأمان تأمين خواهد گرديد و لازم است زن و مرد براي انتخاب همسر خود، بسيار بيشتر از انتخاب منزل و شغل و ثروت اهميت قايل شوند و وقت بگذارند.