شهر خبر/ از جمله زيبا ترين قلعه هاي موجود در استان قزوين، قلعه ي سنگرود است که در شمال روستاي زرگرد در ناحيه کوهستاني شمال شهر قزوين قرار دارد. بر فراز قله ي کوهي در اين منطقه آثاري از بناهاي ويرانه سنگي به چشم ميخورد که به احتمال قوي يک قرارگاه نظامي و يا يک قلعه نظامي بوده است. هرچند جنس اين بنا از سنگ بوده و از بقاياي بنا اين طور استنباط مي شود که بناي عظيمي بوده است اما گذر زمان و بي توجهي به اين اثر سبب تخريب اين بنا شده است. در پاي اين کوه رودخانه اي به نام سنگرود جريان دارد که در ادامه مسير خود از دره ي زيباي دره پلنگ عبور مي کند. اکثر کتب و اسناد تاريخي به جاي مانده از زمان ساسانيان به وجود قلعه اي در اين نواحي اشاره ي مستقيم کرده اند. چهار طاقي هايي به سبک ساسانيان که به صورت ويرانه هايي بر قله ي کوه وجود دارد گواه اين اشارات تاريخي است. از جمله اين کتب و اسناد، مي توان به کتاب «سرزمين قزوين» نوشته دکتر پرويز ورجاوند، اشاره کرد که هرچند معاصر است اما با تکيه بر اسناد معتبري نوشته شده است. در اين کتاب قلعه سنگرود اين گونه معرفي مي شود: «در شمال قريه رزگرد که در ناحيه کوهستاني شمال قزوين قرار دارد و از دهات دهستان کوهپايه به شمار مي رود بر فراز قله کوه آثاري از بنايي ويرانه سنگي به چشم ميخورد که با حتمال يک قرارگاه و يا يک قلعه نظامي بوده است.” کم توجهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين نواحي سبب شده است که هر چند مدت يکبار، سودجويان و دلالان بازار عتيقه دست به کاوش هايي در اين منطقه بزنند که سبب به تاراج رفتن آثار و اجسام تاريخي شده است.