رکنا/ بندبازي، حفظ تعادل و حرکت در ارتفاع از جمله فعاليت‌هاي ورزشي است که با هيجان و دلهره بسياري همراه است.