k ١٢
٦

آخرین خبر/ شیرها برای اینکه بتوانند یک زرافه را شکار کنند باید هر طور شده با فشار وارد کردن بر پشت زرافه او را به زمین بیاندازند.
در اینجا یک شیر ماده بر پشت زرافه سوار شده و دو شیر نر پاهای زرافه را محکم گرفتن و این کشمکش ها 5 ساعت طول کشید و این مقاومت و تسلیم نشدن زرافه باعث شد شیرها بیخیال شکار شوند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید