خراسان/ با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پاسخ تست هوش:

گزینه (1) در ردیف اول ابتدا شکل 45 درجه در جهت عقربه های ساعت و شکل دوم 45 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخیده است. تصویر نهایی در ردیف اول، از اشتراک قسمت های رنگ شده این دو شکل به دست آمده است؛ حالا همین روند را برای ردیف دوم تکرار کنید تا به جواب برسید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید