خراسان/ در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:
- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاه تر است.
- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاه تر است.
با توجه با این اطلاعات، قدبلندترین دانش‌آموز کیست؟
1. مهران 2. سعید 3. بهرام 4. دانیال
پاسخ معمای قدبلندترین دانش آموز کیست؟

(گزینه ۳ یعنی بهرام)
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید