آخرین خبر/ برای اینکه بدانید مارماهی الکتریکی چطوری برق تولید می کند و اینکه گیرنده های الکتریکی کوسه ببری از چی تشکیل شده که میتواند با وجود داشتن چشم بسیار ضعیف طعمه روی آب را شناسائی کند.