آخرین خبر/ دیدن اسپری فلفل بهش اثر نمیکنه یه اشک آور هم زدن بهش!