خراسان/ با توجه به روابط خانه های ماتریس، به جای علامت سؤال کدام گزینه باید قرار گیرد؟


پاسخ در تصویر دوم است.